Ol Gudfala Rilesensipwe oli Fri long Vaelens – CARE Woksop blong wok wetem ol yangfala pipol blong daonem vaelens agensem ol woman mo gel

Ol woksop abaot ol Gudfala Rilesensip we oli Fri long Vaelens oli bin pat blong Leftemap Sista projek long 2017 kasem naoia. CARE hemi bin divelopem mo mekem ol woksop tru long patnasip wetem Vanuatu Woman’s Senta, Famili Proteksen Unit blong Vanuatu Polis, Ministri blong Helt mo Vanuatu Famili Helt Asosiesen. Woksop hemi gat foa module o pat: Jenda Ikwaliti, Vaelens insaed long ol Rilesensip, Ol Skil blong Bildem wan Helti Rilesensip, Fasin blong Spesem o Planem Famili