WANEM YA SEKSUAL ABIUS LONG PIKININI?

Toktok ya child seksual abius hemi toktok long lanwis blong inglis. Long buk ya yumi talem toktok ya long inglis, Bislama olsem seksual abius blong pikinini o rapis fasin blong seks wetem pikinini. Toktok ya seksual abius long pikinini hemi ol kaenkaen rapis fasin long seks (Seksual abius) wetem pikinini. Ol rapis fasin ya isave kohed wetem pikinini, o isave yusum pikinini blong mekem wan tingtign blong seks, o imekem ol rapis fasin blong seks from we hemi wan pikinini.